Voor spoed bel 24/7085 060 8112

Algemene voorwaarden

Brandwacht Vandaag

Correspondentieadres:                   Laan van Kronenburg 14

                                                                 1183 AS  Amstelveen

Bezoekadres:                                      Laan van Kronenburg 14

                                                                 1183 AS  Amstelveen

Kamer van Koophandel:                 67615546

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Brandwacht Vandaag, gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer, zijnde iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met de Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit.

Overeenkomst: Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot levering van de diensten en/of zaken.

Veiligheidsprofessionals: Medewerkers in dienst van Brandwacht Vandaag of derden die door Brandwacht Vandaag worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 2.

Toepasselijkheid voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van:

  • alle offertes door het hiervoor genoemde bedrijf te verrichten diensten;
  • alle overeenkomsten, die het hierboven genoemde bedrijf sluit omtrent de te verrichten diensten en op de diensten en werkzaamheden die zijn verricht voor het sluiten van een definitieve overeenkomst;
  • alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.2. Voorwaarden van de Opdrachtgevers van Brandwacht Vandaag die de Opdrachtgevers op offertes van of overeenkomsten met Brandwacht Vandaag van toepassing (willen) verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij Brandwacht Vandaag uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze voorwaarden of van de tussen Brandwacht Vandaag en Opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze door Brandwacht Vandaag schriftelijk zijn bevestigd.

2.3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Brandwacht Vandaag en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3.

Offertes

3.1. Alle door Opdrachtnemer gedane offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend. Pas na schriftelijk bevestiging van een opdracht (middels  een opdrachtbevestiging) of  door feitelijke uitvoering door Opdrachtnemer komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten  binden Opdrachtnemer niet tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer of door feitelijke  uitvoering door Opdrachtnemer van de gewijzigde opdracht(en).

3.2. De door Opdrachtnemer offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na opgegeven dagtekening, tenzij anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.4. De overeenkomst komt niet tot stand indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen   aanbod, tenzij de aanvaarding uitdrukkelijk door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4.

De dienstverlening

4.1. Opdrachtnemer verzorgt advies en dienstverlening bij brandveiligheid en (brand)beveiliging, bemiddeling in en detachering van (brand)veiligheidsadviseurs, (brand)veiligheidscoördinatoren, brandwacht- en, buitenwachten, gasmetristen, EHBO’ers, BHV’ers, BHV-ploegleiders, verkeersregelaars, beheerders brandmeldinstallaties, advies in veiligheidsplannen, ontruimings- plannen, vlucht- en productieplattegronden. Veiligheid en brandveiligheid in de ruimste zin des woords.

4.2. Onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en de goede uitvoering van de overeengekomen diensten staat het Opdrachtnemer vrij – onder toepasselijkheid van deze voorwaarden – gebruik te maken van diensten van derden.

4.3. Het minimaal af te nemen uren is 8 uur, tenzij anders overeengekomen. Bij werkzaamheden van minder dan 8 uur wordt 8 uur in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 5.

Veiligheidsprofessionals

5.1. Veiligheidsprofessionals – waaronder bedrijfshulpverleners, buitentwachten, brandwachten en andere veiligheidsdiensten – dienen zich bij aanvang van Brandwacht Vandaag te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Opdrachtgever dient hierop toe te zien, of dit over te dragen aan een aangewezen persoon op de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Opdrachtgever gaat na of door Opdrachtnemer opgegeven naam van de Veiligheidsprofessionals die namens Opdrachtnemer de opdracht uitvoert alsmede een vaststelling van de identiteit door middel van een visuele vergelijking van de pasfoto met degene die zich als zodanig legitimeert. Indien niet kan worden vastgesteld dat  de Veiligheidsprofessional die zich voor de uitvoering van de opdracht meldt dezelfde is als de door Opdrachtnemer opgegeven persoon, mag in geen geval de persoon ingezet worden voor het uitvoeren van de opdracht. Indien Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen persoon op locatie geen identiteitscontrole uitvoert of na controle de Veiligheidsprofessionals toch voor de uit te voeren werkzaamheden inzet ondanks dat de persoon niet  overeenkomt met de door Opdrachtnemer opgegeven naam, kan de Opdrachtnemer geenszins aansprakelijk gesteld  worden  voor  schade, van welke aard dan ook.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit  vereist, heeft Opdrachtnemer het recht  bepaalde werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door derden.

5.3. Indien Veiligheidsprofessionals van de Opdrachtnemer in het kader van de opdracht werkzaamheden  uitvoert op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, is 

Opdrachtgever verplicht om op eigen kosten er voor zorg te dragen dat de locatie voldoet aan de eisen die de Arbeidsomstandighedenwetgeving en het goed werkgeverschap aan een werkplek stellen.

5.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, inclusief  lichamelijk letsel, van  Veiligheidsprofessionals van de Opdrachtnemer veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in opdracht van de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van Veiligheidsprofessionals van de Opdrachtnemer die verband houden met de werkzaamheden die de Veiligheidsprofessionals ten behoeve van Opdrachtgever heeft verricht.

5.5. Indien door Opdrachtnemer, of door Veiligheidsprofessionals van de Opdrachtnemer bij Veiligheidsprofessionals een strafbaar  feit  wordt ontdekt, wordt dat onmiddellijk aan de Opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt  in beginsel genomen door de Opdrachtgever. De aangifte zal Opdrachtnemer alleen op nadrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever en op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever worden gedaan tenzij op Opdrachtnemer of de Veiligheidsprofessionals een wettelijke verplichting rust om zelf aangifte te doen. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of Opdrachtnemer met betrekking tot de aangifte enig verwijt te maken is.

5.6 Na de gasmeting van de container(s) zal door de Veiligheidsprofessionals aangegeven worden of de container(s) gasvrij is en geopend mag worden. Zonder gasvrij verklaring mag de container niet geopend  worden.

Artikel 6.

Urenstaat/Pakbon/Gasmeetverklaring

6.1. Na afronding van de uitvoering van de overeenkomst dient door de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen persoon op de locatie een door de Veiliigheidsprofessionals ingevulde urenstaat te ondertekenen. De Opdrachtgever, of een door de Opdrachtgever aangewezen persoon op de locatie dient de opgegeven werktijden, werkuren, namen van de Veiligheidsprofessionals en data te hebben gezien alvorens de urenstaat ondertekent wordt. Een getekende urenstaat is onherroepelijk en bindt de Opdrachtgever. Indien op de locatie geen persoon aanwezig is c.q. kan zijn, dient de Opdrachtgever dit voorafgaand aan de aanvang van de overeenkomst kenbaar te maken. In dit geval dient de urenstaat na afloop door de Opdrachtgever te worden ondertekent, Opdrachtnemer zal zorgdragen voor tijdige inzending van de te tekenen urenstaat.

6.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en ondertekening van de  urenstaat.

Artikel 7.

Prijzen

7.1. De prijs van door Opdrachtnemer te leveren diensten kan ieder halfjaar ofwel worden herzien en aangepast, slechts in overleg met de cliënt aan wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, in premies uit hoofde van de sociale wetten, in belastingen en in andere factoren van de kostprijs voor Opdrachtnemer, voor zover die wijzigingen buiten de invloed van Opdrachtnemer tot stand zijn gekomen, ofwel worden herzien overeenkomstig de wijzigingen in het indexcijfer voor de gezinsconsumptie, zoals het Centraal Bureau voor de statistiek dat publiceert. Bedoelde prijsherzieningen kunnen door Opdrachtnemer nimmer binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst met cliënt worden doorgevoerd.

7.2. Opdrachtnemer zal haar Opdrachtgever van een tariefverhoging zo tijdig mogelijk mededeling doen.

Artikel 8.

Facturering / Betaling

8.1. Opdrachtnemer is gerechtigd aan het begin van de termijn waarin de diensten zullen worden verricht, te factureren. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever mag een schuld van hem aan Opdrachtnemer slechts met een opeisbare vordering van hem op Opdrachtnemer verre- kenen voor zover die vordering door Opdrachtnemer uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Opdrachtnemer te worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen geacht worden akkoord te zijn bevonden door Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal hij van rechtswege in verzuim zijn en zal Opdrachtnemer zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 1 % en ingaande per de factuurdatum, onverminderd de Opdrachtnemer verder toekomende rechten. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht voor betalingen nadere zekerheid te verlangen van de Opdrachtgever.

8.2. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever gehouden aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden die Opdrachtnemer moet maken om tot incasso te komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15 % van het verschuldigde bedrag te belopen, met een minimum van € 125,00 (zegge honderdvijfentwintig euro) onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, indien Opdrachtnemer een hoger bedrag verschuldigd is geworden aan door haar ingeschakelde derden (zoals een deurwaarder, advocaat en/of incassobureau).

Artikel 9.

Wijziging van de overeenkomst

9.1. Indien het aantal te werken uren verlaagt wordt t.o.v. de overeenkomst binnen 24 uur voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden zal het oorspronkelijk overeengekomen aantal uren in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10.

Annluren van overeenkomst

10.1. Bij annulering van de overeenkomst tot 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden brengt Opdrachtnemer 25% van de overeengekomen prijs in rekening.

10.2. Bij annulering van de overeenkomst binnen 8 dagen en tot 24 uur voor de aanvang van de werkzaamheden brengt Opdrachtnemer 50% van de overeengekomen prijs in rekening, met een minimum van € 100,00 (zegge honderd euro) exclusief BTW.

10.3 Bij annulering van de overeenkomst binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden brengt Opdrachtnemer 100% van de overeengekomen prijs in berekening.

 

Artikel 11.

Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

11.1. Indien Opdrachtnemer door overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, staking, epidemie/ pandemie, uitsluiting en voorts iedere gebeurtenis, die buiten de wil of het toedoen van Opdrachtnemer de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhindert – niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten geldt het navolgende:

  1. bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten hebben partijen niet aanstonds het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsplicht van de Opdrachtgever vervalt in dat geval niet en wordt niet opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten geldt het niet kunnen verrichten van de diensten gedurende maximaal zestig aaneengesloten dagen. Daarna kan ieder van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
  2. bij blijvende onmogelijkheid om de overeengekomen diensten te verrichten vervalt de betalingsplicht van de Opdrachtgever niet en wordt niet opgeschort. In dat geval hebben partijen wel het recht de overeenkomst aanstonds (voor het deel dat door Opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd) met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien Opdrachtgever van die mogelijkheid gebruik maakt zal hij echter gehouden zijn de voor de diensten overeengekomen vergoeding gedurende een maand na de ontbinding door te betalen.

Artikel 12.

Aansprakelijkheid

12.1. Opdrachtnemer is gehouden de aan haar verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren. Bij schade, ontstaan door enig handelen of nalaten van Opdrachtnemer en / of de door haar ingezette veiligheidsprofessionals, geldt het volgende:

a) Opdrachtnemer zal slechts aansprakelijk zijn voor zaak- en letselschade van de Opdrachtgever, voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeen komst.

b) In het geval Opdrachtnemer conform het bovenstaande aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid gelden per opdracht echter beperkt tot het bedrag van maximaal de hoogte van de opdrachtsom van Opdrachtnemer, met een maximum van EURO een miljoen twee honderd en vijftig duizend. De aansprakelijkheid zal voorts, indien en zolang Opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid uit bedrijfs- uitoefening verzekerd is, alleen gelden voor die schade verwekkende gebeurtenissen die die krachtens de polis (“WA-bedrijfspolis”) zijn gedekt.

c) In afwijking van het hiervoor bepaalde is Opdrachtnemer tot geen enkele schadevergoeding gehouden:

I. ten gevolge van overmacht;

II. ter zake van bedrijfs- en / of gevolgschade (zoals gederfde winst of omzet, stagnatie of stilligschade of beredderingskosten) of immateriële schade;

III. indien de Opdrachtgever afwijkt van het door Opdrachtnemer geadviseerde aantal veiligheidsprofessionals of van de door Opdrachtnemer geadviseerde werkwijze, alsmede indien de opdracht uitsluitend periodieke controle van buitenaf omvat;

IV. indien de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of indien door of namens de Opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de Opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt;

VI. indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Opdrachtnemer te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd;

VII. voor schade die is ontstaan door in opdracht van Opdrachtgever gedane verrichtingen die niet schriftelijk met Opdrachtnemer zijn overeengekomen;

VII. indien Opdrachtnemer niet binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van de schade verwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de Opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld;

VIII. indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de Opdrachtgever gesloten verzekering.

d) Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, zullen de werknemers van Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door bewuste roekeloosheid toegebracht schade.

e) Schadevorderingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer vervallen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, twaalf maanden na de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.

12.2. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer gehouden de ruimten, locaties en terreinen waar de diensten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden worden verricht alsmede de daarbij gebezigde door de Opdrachtgever verstrekte hulpmiddelen (werktuigen en gereedschappen) op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede zodanige regelingen te treffen, dat de mede- werker werkzaam in of op die locaties, ruimten en terreinen tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in verband met de aard van de overeengekomen diensten kan worden verlangd.

Zijn de verplichtingen niet nagekomen, dan is de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer gehouden tot vergoeding der schade aan veiligheidsprofessionals dientengevolge bij de uitvoering der diensten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, overkomen, tenzij de Opdrachtgever het bewijs levert dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan opzet of bewust roekeloosheid van veiligheidsprofessional is te wijten.

Indien de veiligheidsprofessional, ten gevolge van het niet nakomen van die verplichtingen door de Opdrachtgever, bij de uitvoering van diensten en alle daarmee verband houdende werkzaam- heden zodanig letsel heeft bekomen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de overledene, die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht, of de dood in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van veiligheidsprofessional is te wijten.

12.3. Indien een door Opdrachtnemer ingezette veiligheidsprofessional een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de Opdrachtgever gerapporteerd. Opdrachtgever beslist of al dan niet aangifte wordt gedaan. Indien Opdrachtgever daarom verzoekt zal de veiligheidsprofessional die het strafbaar feit ontdekt aangifte doen, echter onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en schriftelijk gemachtigd namens de Opdrachtgever en / of rechthebbende. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de door haar ingezette veiligheidsprofessionals voor alle aanspraken van derden ter zake van dergelijke aangiften, ongeacht of Opdrachtnemer en de veiligheidsprofessionals enig verwijt valt te maken met betrekking tot de aangifte. Indien de geconstateerde strafbare feiten betrekking hebben op overtredingen van de algemene maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen kan Opdrachtnemer ook zelfstandig besluiten om aangifte te doen.

Artikel 13.

Duur van de overeenkomst en opzegging

13.1. Overeenkomsten worden voor bepaalde of onbepaalde duur aangegaan. Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn aangegaan kunnen door zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden tegen het eind van een kalendermaand.

13.2. Overeenkomsten voor bepaalde duur aangegaan worden na de einddatum stilzwijgend verlengd met telkens dezelfde periode als waarvoor zij werden aangegaan, tenzij de ene partij aan de andere partij tenminste drie maanden voor het einde van de expiratiedatum van de overeen- komst per aangetekende brief mededeelt op verlenging van de overeenkomst geen prijs te stellen.

13.3. Zowel  Opdrachtnemer als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst (ongeacht  of  die  voor   bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan) met onmiddellijke ingang ontbinden:

  • indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  • indien de andere partij in ernstige mate tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst.

13.4. De Opdrachtgever zal niet gerechtigd zijn gedurende de periode dat Opdrachtnemer diensten voor hem verricht of gedurende twee jaar nadien, een werknemer van Opdrachtnemer in dienst te nemen, tenzij Opdrachtnemer daartoe schriftelijke toestemming geeft, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare schadeloosstelling van € 22.500,00 (zegge tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro) per overtreding. Onder ‘werknemer van Opdrachtnemer wordt in dit verband verstaan: alle (hulp)personen die door Opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 14.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1. Alle geschillen voortvloeiende uit de inhoud en / of de uitvoering van een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer worden beslist. Deze competentieregeling geldt niet indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Op met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten voor het verrichten van diensten is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen met betrekking tot de door Opdrachtnemer gesloten overeenkomst worden gebracht voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de Opdrachtnemer is gevestigd.            

Artikel 15.

Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2. Bij niet nakomen van bovenstaande geheimhouding geldt een direct opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge vijfduizend euro) per gebeurtenis.

15.3. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer  gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16.

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

16.1. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij Brandwacht Vandaag en te raadplegen via https://brandwachtvandaag.nl/algemene-voorwaarden/.

16.2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, met dien verstande dat Opdrachtnemer steeds gerechtigd is de voorwaarden te wijzigen. Brandwacht Vandaag  zal de gewijzigde voorwaarden aan Opdrachtgever verstrekken.

November 2023